Vận chuyển lao lắp cầu Tư Phước huyện Kế Sách Sóc Trăng