Tin tức

Cầu Vàm Rầy – km161+986 – QL80 – tỉnh Kiên Giang

Dầm BTCT DƯL I.30m căng sau (HL93)

Cầu Vàm Rầy – km161+986 – QL80 – tỉnh Kiên Giang thuộc Dự án tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2