Tin tức

Cầu qua kênh Vĩnh Tế - Cột Mốc 280, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

 

Cầu qua kênh Vĩnh Tế - Cột Mốc 290, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

Dầm BTCT DUL I.12,5m (HL93)

Dầm BTCT DUL I.18,6m (HL93)