Tin tức

Cầu Kênh Ấp 19 (Phong Thạnh - Phong Tân), Giá Rai, Bạc Liêu

Cầu Kênh Ấp 19 (Phong Thạnh- Phong Tân), Giá Rai, Bạc Liêu

Dầm BTCT DUL I.24,54m (HL93)

Dầm BTCT DUL I.400 L=12m (H8)