Tin tức

Cầu Kênh 10 - đường đông Kênh Cốc, liên xã Đào Hữu Cảnh- Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Cầu Kênh 10 - đường đông Kênh Cốc, liên xã Đào Hữu Cảnh- Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Dầm BTCT DUL I.400 L=11,5m (0.65HL93)

Dầm BTCT DUL I.650 L=18m (0.65HL93)