Tin tức

Dự án thành phần 4 (ST:04 – DAĐT :01) Tỉnh Sóc Trăng

Dầm I.1350 - L= 30m, 40 cáp - K=3.5

Dự án thành phần 4 (ST:04 – DAĐT :01) Tỉnh Sóc Trăng. Thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương  (Lramp) – hợp phần cầu.