Tin tức

Gói thầu CM:05-XD:01 tỉnh Cà Mau

Dầm I.950 - L= 24m, 22 cáp - K=3.5

Gói thầu CM:05-XD:01 - Xây dựng 08 cầu : Gừa Sập, Lung Ngang 2, Láng Dài, Bảy Hiền, Cá Nâu Ngọn, Thầy Cần, Kênh Ông Nở và Kênh Cụt thuộc tỉnh Cà Mau