Tin tức

Gói thầu ĐT04-XD01 tỉnh Đồng Tháp.

Dầm I.950 - L= 24m, 22 cáp - K=3.5

Gói thầu ĐT04-XD01 Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) Hợp phần cầu tỉnh Đồng Tháp