Tin tức

Gói thầu VL:06-XD:02 tỉnh Vĩnh Long

Dầm BTCT DUL I.750 L=20m (K=3.5)

Gói thầu VL:06-XD:02 - Thi công xây dựng, Dự án thành phần 6, tỉnh Vĩnh Long (VL:06-DAĐT:02) thuộc Hợp phần cầu - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)